Opstellen gebiedsaanvragen voor twee collectieven

Brandhof Natuur en Platteland heeft voor de collectieven Noordwest Overijssel en Noordoost-Twente de gebiedsaanvragen in het kader van het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgesteld. De gebiedsaanvragen zijn een belangrijke stap in de aanloop naar de start van het nieuwe stelsel in 2016.

In de gebiedsaanvragen hebben de collectieven aangegeven op welke wijze ze de komende jaren aan de doelen die de provincie in het natuurbeheerplan heeft vastgelegd gaan werken. Beide aanvragen zijn op basis van de beheerplannen en de voorintekening en in nauw overleg met de collectieven opgesteld. Inhoudelijk zijn de plannen op zowel ecologisch als financieel vlak voorzien van een degelijke onderbouwing.

In oktober 2015 heeft de provincie Overijssel voor beide collectieven een beschikking afgegeven, zodat de collectieven vanaf 1 januari 2016 worden start kunnen met het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.