d

Het bijgemengde maaisel uit een blauwgraslandreservaat

Toepassen van de verschillende typen mest op de proefvlakken

Bemonstering van het mengsel door LIOS

Vegetatieopnamen door een vegetatiedeskundige

Bepalen geschiktheid kuikenland door Brandhof Natuur & Platteland

Bemonstering van insecten door middel van Piramidevallen