Verspreiding van vijf ANLb doelsoorten in beeld gebracht

Per 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van kracht. Dit nieuwe stelsel richt zich op het verbeteren, versterken en uitbreiden van het leefgebied van de in het provinciaal Natuurbeheerplan genoemde doelsoorten. Binnen de provincie Overijssel geven drie agrarische collectieven invulling aan het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

Om nieuwe beheerovereenkomsten zo effectief mogelijk in te kunnen zetten en daarmee het leefgebied van de doelsoorten gericht te kunnen versterken, is een gedetailleerd beeld van de verspreiding van deze soorten nodig. Voor verschillende doelsoorten binnen de droge dooradering, het netwerk van lijnvormige landschapselementen, ontbrak dit beeld. Brandhof Natuur & Platteland heeft deze gegevens, die versnipperd bij diverse organisaties en vrijwilligersgroepen aanwezig waren, door middel van heldere kaarten inzichtelijk gemaakt voor de collectieven. Hierdoor kan het beschikbare budget voor agrarisch natuurbeheer optimaal ten goede komen van de doelsoorten.

Rapport