Ecologische begeleiding Buurserbeek

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages in de Buurserbeek, ten noordwesten van het dorp Rietmolen. Brandhof Natuur & Platteland is door Whel-advies gevraagd de ecologische begeleiding voor haar rekening te nemen. Bij de werkzaamheden gaat speciale aandacht uit naar de bijzondere natuurwaarden in en langs de beek, zoals Kleine modderkruiper, Meerval en Grote tijm.

In overleg met de aannemer en het waterschap heeft Brandhof Natuur & Platteland de te hanteren werkwijze vastgelegd in een praktisch uitvoerbaar werkprotocol. De te sparen vegetatie is vervolgens in het veld gemarkeerd met behulp van piketpaaltjes en zoveel mogelijk gespaard bij de werkzaamheden. Op locaties waar vispassages zijn aangelegd, is de aanwezige vis overgezet naar delen van de beek waar geen werkzaamheden plaats vinden.