Procesbegeleiding praktijknetwerk

In opdracht van een Agrarische Natuurvereniging heeft Brandhof Natuur & Platteland een subsidieaanvraag ingediend voor een praktijknetwerk rond ruige mest. Nadat de aanvraag door het Ministerie van EZ was gehonoreerd, is het netwerk in het najaar van 2013 van start gegaan.

Onder begeleiding van Brandhof Natuur & Platteland wordt binnen het praktijknetwerk gezocht naar een volwaardige vervanger voor ruige mest, iets waar in veel weidevogelgebieden een tekort aan is. Onderzocht wordt of de dikke fractie uit drijfmest, gemengd met ‘natuurmaaisel’ een geschikt alternatief vormt. Behalve aan het verbeteren van het beheer van weidevogelreservaten kan dit bijdragen aan het regionaal benutten van biomassastromen. Ook kan dit een kostenbesparing opleveren, omdat het maaisel niet meer afgevoerd hoeft te worden naar een verwerker. Onderstaand een beeldimpressie van het lopende onderzoek.

Artikel nieuwe oogst: Praktijknetwerk Ruige Mest

Het bijgemengde maaisel uit een blauwgraslandreservaat

Toepassen van de verschillende typen mest op de proefvlakken

Bemonstering van het mengsel door LIOS

Vegetatieopnamen door een vegetatiedeskundige

Bepalen geschiktheid kuikenland door Brandhof Natuur & Platteland

Bemonstering van insecten door middel van Piramidevallen