Projectaanvraag gehonoreerd

Namens de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten heeft Brandhof Natuur & Platteland een projectvoorstel ingediend bij het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Dit fond wordt beheerd door SBNL en keert in 2013 voor het eerst een bedrag uit aan 9 van  de in totaal 32 aanvragers. Op 22 mei 2013 heeft de Agrarische Natuurvereniging bericht gekregen dat het bestuur van SBNL heeft besloten om de aanvraag te honoreren.

De aanvraag heeft betrekking op een pilot, waarbinnen gezocht wordt naar een praktisch uitvoerbare methode om de predatiedruk in het Staphorsterveld te verlagen, zodat er meer weidevogelkuikens vliegvlug worden. De pilot vormt een aanvulling op andere maatregelen die in het gebied reeds worden genomen, zoals het versterken van de openheid, het creëren van een beter voedselaanbod en schuilgelegenheid (d.m.v. het afsluiten van beheerovereenkomsten) en het sparen van nesten en kuikens bij werkzaamheden op het land. Wanneer het uitrasteren succesvol blijkt, dan wordt er naar gestreefd om dit in de toekomst op grotere schaal toe te passen. Het onderzoek wordt als een pilot gezien, vanwege de mate waarin predatie in het gebied een rol speelt en de complexiteit om dit probleem aan te pakken. Dit laatste onder meer door de ligging aan de rand van een Natura 2000-gebied, met een halfopen landschap.